WIA-aanvraag

Is een werknemer 88 weken ziek dan ontvangt deze een WIA-aanvraag formulier van het UWV. De werknemer moet deze voor het einde van week 93 bij het UWV hebben ingediend. 
Er moeten nog wel een aantal stappen worden genomen. De bedrijfsarts moet zorgen voor een Actueel oordeel en de werkgever stelt het re-integratieverslag op. Als dit gedaan is kan de werknemer de WIA-aanvraag opsturen aan het UWV en stuurt een kopie van het re-integratieverslag mee.

Re-integratieverslag

Is een werknemer 88 weken arbeidsongeschikt, dan kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Bij de aanvraag wordt het re-integratiedossier meegestuurd. In dit dossier zitten alle documenten die te maken hebben met de afgelopen ziekteperiode. Bij de aanvraag die het UWV toestuurt ontvangt de werknemer ook een checklist waarop de gevraagde documenten staan beschreven.

Voor het UWV moet uit het verslag de volgende punten duidelijk worden:
- Wat hebben de werkgever en  werknemer gedaan om tot passende arbeid te komen
- Heeft de werknemer voldoende inspanningen verricht
- Heeft de werkgever voldoende inspanningen verricht
- Is de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt

Eindevaluatie Plan van Aanpak

In het re-integratiedossier moet een eindevaluatie van het Plan van Aanpak worden toegevoegd. Dit is een formulier van het UWV dat twee weken voor de WIA-aanvraag wordt ingevuld door de werkgever.
Klik hier voor het formulier eindevaluatie.

Actueel oordeel bedrijfsarts

In het Actueel oordeel beschrijft de bedrijfsarts het verloop en de stand van zaken van de re-integratie. Dit gebeurt twee weken voordat de werknemer een aanvraag WIA-uitkering in kan sturen. Het Actueel oordeel is onderdeel van het re-integratiedossier. De bedrijfsarts vult het formulier voor het Actueel oordeel in. De werknemer stuurt dit mee met de WIA-aanvraag. 

Wat stuurt de werknemer naar het UWV voor de WIA-aanvraag?

De werknemer ontvangt bij de WIA-aanvraag een checklist met documenten die moeten worden opgestuurd. 

Beoordeling re-integratie inspanningen

Het UWV zal het re-integratiedossier beoordelen, ook zal de werknemer worden uitgenodigd bij het UWV. Als blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingezet kan het UWV de loondoorbetalingverplichting verlengen. Oordeelt het UWV dat de werknemer in gebreke is gebleven, dan kan deze worden gekort op de WIA of WW uitkering (dit laatste is afhankelijk van het oordeel van het UWV).
Zijn er voldoende re-integratie inspanningen gedaan, dan zal er mogelijk een WIA-uitkering worden toegekend. De werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst nu beëindigen.