Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Poortwachtersloket: Poortwachtersloket, dat als bedrijf actief is in de verzuimbegeleiding en
re-integratie in het kader van langdurig ziekteverzuim;
2. Poortwachtersloket dienstverlening (kan ondermeer bestaan uit): Ondersteunen van werkgevers
bij begeleiding van zieke werknemers in het kader van de Wet verbetering poortwachter:
• 1e spoor;
• 2e spoor;
• Adviseren van werkgever en werknemer.
3. Werknemer: iedere natuurlijke persoon, die op basis van een met Poortwachtersloket gesloten
overeenkomst door Poortwachtersloket wordt begeleid;
4. Contractant: de opdrachtgever, die met Poortwachtersloket een of meer overeenkomsten heeft
gesloten;
5. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Poortwachtersloket en contractant als bedoeld
in artikel 7: 400 BW op basis waarvan Poortwachtersloket diensten verricht of producten levert
aan contractant.
 
Artikel 2 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk, vastgelegde offertes,
die door Poortwachtersloket worden uitgebracht, opdrachten en opdrachtbevestigingen aan Poortwachtersloket
afgegeven.
1. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke offerte, opdracht, opdrachtbevestiging
of overeenkomst, welke een voortzetting is van eerder met Poortwachtersloket gesloten overeenkomsten.
2. Eventuele algemene voorwaarden of afwijkende bedingen die door opdrachtgever of contractant
worden gebruikt, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Poortwachtersloket
zijn aanvaard.
3. Bij verschil tussen de Poortwachtersloket voorwaarden en voorwaarden van derden, die anderszins
worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zullen uitsluitend de Poortwachtersloket voorwaarden
gelden.
 
 
Artikel 3 Offertes
1. Alle offertes van Poortwachtersloket zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de offerte
zelf blijkt.
 
 
Artikel 4 Duur en einde overeenkomst
1. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door
het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van ontbinding
door opzegging dan wel van rechtswege zoals hierna is bepaald.
2. Indien in het kader van een met Poortwachtersloket gesloten overeenkomst één van de contracterende
partijen niet, dan wel niet volledig dan wel niet tijdig presteert en ook hardnekkig nalaat
tijdig en volledig te presteren nadat daartoe uitdrukkelijk een uiterste termijn is gesteld, is de andere
partij bevoegd de overeenkomst terstond door opzegging te beëindigen, waarna de overeenkomst
met onmiddellijke ingang zal zijn ontbonden onverminderd het recht van de schadelijdende partij op
schadevergoeding.
3. Voorts eindigt de met Poortwachtersloket gesloten overeenkomst van rechtswege:
a. aan het einde van de overeengekomen periode, met in acht neming van de opzegtermijn;
b. bij het voltooien van de overeengekomen opdracht;
c. bij onderling goedvinden van partijen;
d. bij overlijden van de contractant of van de werknemer of wanneer deze onder curatele wordt
gesteld;
e. bij gehele of gedeeltelijke staking, ontbinding of overname van de onderneming van contractant
onverminderde het recht van Poortwachtersloket op schadevergoeding ten gevolge van
de beëindiging;
f. bij faillissement of surseance van betaling van Poortwachtersloket of contractant;
4. In geval van beëindiging worden reeds aangegane verplichtingen met derden zoveel mogelijk nagekomen.
 
 
Artikel 5 Aard van de dienstverlening
1. De door Poortwachtersloket gesloten overeenkomsten zijn overeenkomsten van opdracht als bedoeld
in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De door Poortwachtersloket met contractant gesloten overeenkomsten hebben betrekking op het
leveren c.q. verrichten van diensten genoemd in artikel 1 en deze zijn verder gespecificeerd in de
offerte.
3. Poortwachtersloket zal na het tot stand komen van de overeenkomst haar verplichtingen naar
beste vermogen met alle haar ten dienste staande middelen verrichten. Met in achtneming van
alle vertrouwelijkheid.
4. Poortwachtersloket biedt ook abonnementen aan in het kader van de begeleiding van langdurig
zieke werknemers. Dit zijn jaar contracten die stilzwijgend verlengd worden.
5. Voor medewerkers die reeds ziek zijn voordat een abonnementsvorm in gaat, geldt dat hiervoor
een gereduceerd tarief in rekening wordt gebracht.
6. Indien een nieuw aangemelde medewerker ziek wordt gemeld, binnen een periode van 4 weken
nadat een betermelding heeft plaatsgevonden (bij de start van het abonnement), dan wordt hiervoor
een gereduceerd tarief in rekening gebracht (dit is conform Wet verbetering poortwachter).
 
 
Artikel 6 Uitvoering dienstverlening
1. De dienstverlening vangt aan, conform contractueel gemaakte afspraken, na aanmelding van de
contractant bij Poortwachtersloket door middel van een door contractant ondertekende opdracht/
offerte/abonnement.
2. Poortwachtersloket voert de opdracht conform de offerte uit en zorgt volgens de gemaakte afspraken
voor evaluatie en terugkoppeling
3. Bij de begeleiding, bemiddeling en/of advisering van werknemers neemt Poortwachtersloket de
uiterste nauwkeurigheid en integriteit in acht. Poortwachtersloket zal in kader privacy geen gegevens
aan derden ter beschikking stellen.
4. Contractant is aansprakelijk voor het op juiste wijze en met toestemming van de werknemer aan
Poortwachtersloket verstrekken van persoonlijke en overige voor het uitvoeren van de opdracht
noodzakelijke gegevens betreffende de werknemer. Indien aan de werknemer faciliteiten, werkmateriaal,
informatie e.d. ter beschikking zijn gesteld, dan is dat uitsluitend voor gebruik door de
werknemer zelf.
5. Abonnementsactiviteiten worden uitgevoerd mits de opdrachtgever al haar abonnementsgelden
heeft voldaan.
6. De abonnementsactiviteiten worden alleen uitgevoerd op geregistreerde medewerkers in het systeem
van Poortwachtersloket. Aan- en afmelden van medewerkers is dus de verantwoordelijkheid
van de contractant.
7. Medewerkers die bij ingang van het abonnement arbeidsongeschikt zijn kunnen niet participeren
in het abonnement.
 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid Poortwachtersloket
1. Poortwachtersloket is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd ten gevolge
van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de contractant aan Poortwachtersloket,
alsmede ten gevolge van een onrechtmatige daad van de contractant of de werknemer zowel met
betrekking tot door derden geleden schade als door hen zelf geleden schade.
2. Poortwachtersloket is eveneens niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd
indien deze schade voortkomt uit producten, diensten of projecten, welke niet door Poortwachtersloket
zijn geleverd, verricht of uitgevoerd.
3. In gevallen waarin Poortwachtersloket aansprakelijk is voor schade wegens het toerekenbaar tekort
schieten in de nakoming van een op Poortwachtersloket rustende verbintenis uit overeenkomst
of onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van Poortwachtersloket beperkt tot de factuurwaarde
van de opdracht.
4. Zowel Poortwachtersloket als contractant verplichten zich de risico’s uit hoofde van hun op deze
voorwaarden gebaseerde contractuele aansprakelijkheden op adequate wijze te verzekeren en
verzekerd te houden voor de duur van de overeenkomst.
 
 
Artikel 8 Vrijwaring
1. De contractant zal Poortwachtersloket vrijwaren tegen aanspraken welke met de uitvoering van
de overeenkomst samenhangen, hoe ook genaamd, van derden, de werknemer daaronder uitdrukkelijk
begrepen, tegenover welke derden Poortwachtersloket zich niet op het bepaalde in deze
algemene voorwaarden zou kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten,
indien deze derden aan deze algemene voorwaarden zouden zijn gehouden.
 
 
Artikel 9 Geheimhoudingsplicht
1. De contractant alsook de werknemer is gehouden geheim te houden datgene, wat hem of haar
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder geheimhouding wordt toevertrouwd,
alsook de informatie die hem of haar ter beschikking komt en waarvan hij of zij redelijkerwijs het
vertrouwelijk karakter moet begrijpen.
2. Poortwachtersloket alsmede de contractant zullen over en weer persoonsgegevens beschermen
conform de wettelijke voorschriften vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In
gevallen waarin geen vrijstelling van toepassing is zal worden voldaan aan de meldingsplicht als
voorgeschreven in artikel 27 van voornoemde wet.
3. Contractant is tevens tot geheimhouding gehouden met betrekking tot alle gegevens van Poortwachtersloket,
waarvan contractant kennis heeft genomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter
redelijkerwijs heeft moeten kunnen begrijpen.
 
 
Artikel 10 Betalingsvoorwaarden
1. Alle door Poortwachtersloket in offertes, brochures of anderszins gehanteerde prijzen en tarieven
zijn onderhevig aan 21 procent BTW.
2. Poortwachtersloket is gerechtigd haar tarieven tussentijds aan te passen en in de lopende overeenkomsten
te verwerken aan de hand van gewijzigde relevante landelijke indexcijfers.
3. Poortwachtersloket is bevoegd bij duurovereenkomsten deelfacturen te verzenden voor onderdelen
van de overeenkomst die zijn verricht dan wel voor nog te verrichten onderdelen waarvoor
reeds verplichtingen met derden moet worden aangegaan. Poortwachtersloket kan eveneens een
voorschotbetaling verlangen van 25% van de factuursom.
4. Restitutie van reeds betaalde bedragen is slechts mogelijk in geval van ziekte van of tussentijdse
beëindiging door de werknemer indien en voor zover de betreffende annuleringstermijn nog niet
is verstreken. Reeds gemaakte kosten met inbegrip van kosten voor nog uit te voeren, maar al gereserveerde
cursussen, zullen in rekening worden gebracht, tenzij betreffende annuleringstermijn
nog niet is verstreken.
5. De betalingstermijn voor alle aan Poortwachtersloket te betalen bedragen is 14 dagen na factuurdatum
in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bezwaren
tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op en dienen binnen 7 dagen
na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.
6. In geval van niet tijdige betaling maakt Poortwachtersloket aanspraak op vergoeding van de
wettelijke rente verhoogd met 2% vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der
volledige voldoening van het openstaande bedrag.
7. Indien Poortwachtersloket de incasso van openstaande vorderingen aan derden uit handen moet
geven, maakt Poortwachtersloket aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke en
gerechtelijk gemaakte incassokosten ten bedrage van ten minste 15%.
8. De contractant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die
Poortwachtersloket krachtens een met contractant gesloten overeenkomst aan contractant in
rekening kan brengen.
 
 
Artikel 11 Geschillen
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, zullen alle geschillen, welke terzake
van een op deze algemene voorwaarden overeengekomen prestatie mochten ontstaan, bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Poortwachtersloket
is gevestigd. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Artikel 12 Klachten en privacyregelement
Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn het klachten- en privacyregelement.

Artikel 13 Vaststelling en in werking treding
Dit regelement is vastgesteld door de directie van Poortwachtersloket. Het regelement is laatstelijk
herzien d.d. 24 mei 2016.