De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in 2002 ingevoerd. De overheid heeft de Wet verbetering poortwachter ingevoerd met als doel het terugdringen van het grote aantal WAO’ers en de instroom hiervan.
De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag wordt begonnen met actieve begeleiding van de werknemer. Het doel hiervan moet zijn een snelle terugkeer in het arbeidsproces.
In de tijd dat een werknemer arbeidsongeschikt is en onder contract staat van een werkgever is de werkgever verplicht het loon door te betalen en verplichte acties uit de Wet verbetering poortwachter uit te voeren. Dit voor een periode van twee jaar of tot het arbeidscontract afloopt.

Uitvoeren Wet verbetering poortwachter

De uitvoering van de Wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. 
De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd.
De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie.
Als dit naar de mening van het UWV onvoldoende wordt ingevuld, kan het UWV sancties opleggen. Van de werknemer wordt een actieve houding verwacht om tot een terugkeer in het arbeidsproces te komen.

 Schema Wet verbetering poortwachter wettelijk verplichte actiepunten 

- Probleemanalyse, na 6 weken  
- Bijstelling Probleemanalyse als de situatie hierom vraagt
- Plan van Aanpak, na 8 weken 
- Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
- 42e week ziekmelding, na 42 weken 
- Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken 
- WIA aanvraag, week 91 
- Acties in het kader 1e en 2e spoor 
Het is belangrijk dat het proces goed wordt begeleid.
Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Trans Lion (voorheen Poortwachtersloket) .
Telefoonnummer 010 - 264 30 30 of per mail info@translion.nl.