Werknemers met een beperking

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt en heeft deze een functionele beperking of arbeidshandicap dan kan deze persoon een Ziektewetuitkering ontvangen als: 

 • De werknemer in de 5 jaar voordat deze in dienst kwam, een functionele beperking of de status van arbeidsgehandicapte had en niet langer dan 5 jaar in dienst is.

Bij het in dienst treden moet een potentiële werknemer eventuele arbeidsbeperkingen melden, dit is wettelijk verplicht.
 
De volgende personen vallen onder functionele en arbeidsgehandicapten:

 •  Een werknemer die direct voorafgaand aan zijn dienstbetrekking recht heeft op, of tijdens de dienstbetrekking recht heeft gekregen op, een WIA-uitkering;
 • Een werknemer die eerder de wachttijd van de WIA heeft doorlopen, maar geen recht had op een WIA-uitkering omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was. De werknemer was bovendien op dat moment niet werkzaam;
 • Een werknemer die een WAO- of WAZO-uitkering ontvangt of deze in de vijf jaar voorafgaande aan het dienstverband heeft ontvangen;
 • Een werknemer die jonger is dan 18 jaar en onderwijs heeft afgerond, maar die bij het volgen van onderwijs belemmering door ziekte of gebrek heeft ondervonden;
 • Een werknemer die 18 jaar of ouder is en onderwijs heeft afgerond, maar die bij het volgen van dat onderwijs belemmering door ziekte of gebrek heeft ondervonden. De werknemer ontvangt geen WAJONG-uitkering en heeft deze ook nooit ontvangen;
 • Een werknemer die voorafgaand aan zijn dienstbetrekking recht op een WAJONG-uitkering heeft of heeft gehad;
 • Een werknemer die een WAJONG-uitkering ontvangt of ooit heeft ontvangen;
 • Een werknemer die naar het oordeel van het UWV direct voorafgaand aan zijn dienstbetrekking een functionele beperking heeft en valt onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W, of die eerder door gemeente of het UWV arbeidsgehandicapt is verklaard;
 • Een werknemer die direct voorafgaand aan zijn dienstbetrekking een WSW-indicatiestelling heeft of een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever, zoals bedoeld in art 7 WSW;
 • Een werknemer die in aanmerking komt voor een voorziening voor behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. 

Voldoet uw werknemer aan een van deze bovengenoemde punten dan kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.