Plan van Aanpak en re-integratie

Is een werknemer 8 weken arbeidsongeschikt, dan moet er volgens de Wet verbetering poortwachter een Plan van Aanpak zijn gemaakt. Het Plan van Aanpak wordt door de werkgever samen met de werknemer opgesteld. In het Plan van Aanpak worden afspraken over de functiemogelijkheden gemaakt, het advies van de bedrijfsarts wordt hierin meegenomen. 
In het Plan van Aanpak moet duidelijk worden wat er gedaan gaat worden om passende arbeid te vinden. In eerste instantie binnen het bedrijf van de huidige werkgever. Als een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige aangeeft dat er een 2e spoor traject kan worden gestart zal er bij een nieuwe werkgever naar passende arbeid moeten worden gezocht. De afspraken worden vastgelegd op het formulier Plan van Aanpak.

Casemanager

Een casemanager is verantwoordelijk voor de opbouw van het re-integratiedossier. De casemanager is ook het aanspreekpunt voor de werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en het UWV. De casemanager kan iemand zijn die binnen het bedrijf werkzaam is, bijvoorbeeld de werkgever zelf of kan extern worden ingehuurd.

Heeft u een casemanager nodig? Neem dan contact met ons op.
Telefoonnummer 010 - 264 30 42 of per mail info@poortwachtersloket.nl

Het Plan van Aanpak

Voor het Plan van Aanpak wordt een standaard formulier van het UWV gebruikt. De werkgever (en/of de casemanager) vult dit formulier samen in met de werknemer. In het verslag wordt kort samengevat wat de gemaakte afspraken zijn en hoe de doelen mogelijk kunnen worden bereikt. Het Plan van Aanpak moet worden ondertekend door de werknemer en werkgever. Het Plan van Aanpak wordt opgenomen in het re-integratiedossier. Mocht het tot een WIA-keuring komen,  moet dit dossier worden opgestuurd aan het UWV.
Klik hier voor het formulier Plan van Aanpak.
 
Hieronder vindt u een overzicht van punten die duidelijk moeten worden in het Plan van Aanpak:
- Afspraken (tijdsgebonden)
- Aanstellen van een eventuele casemanager
- Evaluatie van eerder gemaakte afspraken
- Bijstellen eerder gemaakte afspraken en de reden van deze bijstelling
- Moment van volgende contact
- Afspraken werkgever en werknemer
- Te ondernemen acties werknemer
- Te ondernemen acties werkgever
- Afspraken werknemer en bedrijfsarts
- Doelen
- Korte en lange termijn doelen en hoe deze te bereiken
- Oplossingen
- Mogelijke aanpassingen werkplek
- Mogelijke aanpassingen in taken en functie
- Mogelijke aanpassingen werktijden
- Mogelijke aanpassingen hervatting werkzaamheden binnen de huidige functie
-Afspraken hervatting werkzaamheden in een andere functie:            
             Bij de huidige werkgever
             Bij een andere werkgever

Uiteindelijk bestaat het Plan van Aanpak uit:
- Formulier van het UWV
- Eventuele aanpassingen

Bijstellen van het Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak kan na verloop van tijd om aanpassingen vragen. Het kan voorkomen dat de belastbaarheid van de werknemer verslechterd of verbeterd en de gemaakte afspraken en doelen niet meer realistisch zijn. Het is daarom belangrijk dat de werkgever goed contact onderhoudt met de werknemer, zodat eventuele veranderingen snel bekend zijn. 
Bijstellingen in het Plan van Aanpak worden ingevuld op een speciaal formulier.
Klik hier voor het formulier bijstellen van het Plan van Aanpak.
 
Het Plan van Aanpak en bijstellingen van het Plan van Aanpak horen in het re-integratiedossier. Het re-integratiedossier moet opvolgend zijn. 

Verkorte WIA-aanvraag

Is de werknemer dusdanig arbeidsongeschikt dat arbeid in de toekomst niet meer mogelijk is en verwacht men dat deze situatie de komende 5 jaar niet verandert, dan kan de werknemer een verkorte WIA-aanvraag indienen bij het UWV. De re-integratieverplichtingen komen te vervallen als er een WIA-uitkering wordt toegekend. De werkgever is verplicht de re-integratie inspanningen voort te zetten zolang hier nog geen oordeel over is gegeven. 
Het UWV bepaalt of iemand recht heeft op een verkorte WIA-aanvraag. De bedrijfsarts zal hier eerst advies over uit brengen.
Klik hier voor meer informatie over een verkorte WIA-aanvraag.

1e en 2e spoor

Is een werknemer arbeidsongeschikt, dan moet eerst worden onderzocht of er een passende functie binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de oorspronkelijk functie zijn of een andere functie binnen het bedrijf (1e spoor). Wanneer dit niet mogelijk is moet er naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht (2e spoor).
Klik hier voor meer informatie over het 1e en 2e spoor.

De werknemer werkt niet mee

De werknemer is verplicht mee te werken aan de re-integratie, dus ook aan het opstellen van het Plan van Aanpak. Werkt de werknemer niet mee dan kan de werkgever verschillende maatregelen treffen. Ook vermeldt u in het re-integratiedossier dat de werknemer de afspraken niet nakomt.
Meer informatie over maatregelen die u kunt nemen als de werknemer niet meewerkt? Klik hier.