Probleemanalyse en re-integratie

Is een werknemer ziek en dreigt er langdurig verzuim, dan is de werkgever verplicht een probleemanalyse op te laten stellen.
Een probleemanalyse wordt opgesteld door een bedrijfsarts, dit gebeurt uiterlijk in de zesde ziekteweek. De probleemanalyse
moet in het re-integratiedossier worden opgenomen.

Bedrijfsarts nodig?

Klik hier voor meer informatie over de bedrijfsarts. Of neem contact met ons op.
Telefoonnummer 010 - 264 30 42 of per mail info@poortwachtersloket.nl

De probleemanalyse

In de probleemanalyse geeft de bedrijfsarts aan wat de beperkingen van de werknemer zijn en hoe dit het (toekomstige) werk
en de mogelijkheid op werkhervatting belemmeren.
Wat moet in een probleemanalyse naar voren komen?
- Datum eerste dag van verzuim
- Datum van opstellen probleemanalyse
- Diagnose/oorzaak verzuim
- Weergave van huidige behandeling of mogelijke toekomstige behandeling
- Mate van arbeidsongeschiktheid
- Eventuele beperkingen
- Toekomstbeeld
- Aanvullende informatie met betrekking tot de re-integratie
- Verhoudingen op de werkplek 
- Arbeidsrelatie werknemer/werkgever
- Eventuele privésituatie
- Beoordeling gegevens
- Visie werknemer
Blijkt later dat de informatie in de probleemanalyse niet meer up-to-date is, dan kan dit door de bedrijfsarts worden aangepast
middels een bijstelling probleemanalyse.

Medische informatie

Medische informatie mag de bedrijfsarts niet zonder toestemming van de werknemer aanvragen. De informatie kan van belang zijn,
daar de werkgever de re-integratie verplichtingen moet vervullen.

Advies bedrijfsarts

Als de bedrijfsarts de probleemanalyse heeft afgerond geeft deze een advies aan de werknemer en werkgever, waarin wordt aangegeven hoe het doel, een werkhervatting, het best kan worden bereikt.

Probleemanalyse bijstellen

Zodra de belastbaarheid van de werknemer verandert en de eerder gestelde doelen in de probleemanalyse niet meer haalbaar zijn, schakelt de werkgever de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts stelt dan een bijstelling probleemanalyse op.

De werknemer werkt niet mee

De werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie dus ook aan het realiseren van de probleemanalyse.
Werkt de werknemer niet mee, dan kan de werkgever verschillende maatregelen treffen. Ook vermeldt de werkgever in het
re-integratiedossier dat de werknemer de afspraken niet nakomt.
Meer informatie over maatregelen die u kunt nemen als de werknemer niet meewerkt? Klik hier.

Plan van Aanpak (week 6/8 na ziekmelding)

Na de probleemanalyse moet er een Plan van Aanpak worden gemaakt.
Meer informatie over het Plan van Aanpak? Klik hier.

Andere onderdelen van het re-integratiedossier (klik op de onderwerpen voor meer informatie):
Voortgangsrapportage iedere 6 weken
42ste week ziekmelding 
Eerstejaarsevaluatie